Regulamin zasad korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną - Logos Media
Portfel marek
portfel-weni.png
CNC
lasery
plotery
frezarki
blank.png
portfel-secabo.png
plotery
prasy
buttony
blank.png
portfel-shannon.png
giętarki
polerki
akcesoria
blank.png
portfel-coner.png
plotery
termiczne
blank.png
portfel-micron.png
oczkarki
oczka
akcesoria
blank.png

Regulamin zasad korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Logos Media sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy ul. Podolskiej 18, NIP: 753 245 20 02 zwanej w treści niniejszego Regulaminu Usługodawcą”. Ponadto niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami).

 2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu internetowego, o którym mowa w § 2 pkt 1 ust. c) Regulaminu, w formie, umożliwiającej pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

 3. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.§ 2 Definicje


W niniejszym Regulaminie poszczególnym sformułowaniom nadaje się następującą treść:

 1. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy.

 2. Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej;

 3. Portal – system stron internetowych stworzonych przez Usługodawcę, dostępny pod adresem www.e-logosmedia.pl;

 4. Produkt – towary lub usługi, które są dostępne przez System On-line;

 5. System On-line – system należący do Usługodawcy,

 6. System teleinformatyczny– zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);

 7. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy, o której mowa w § 1 ust. 1 Regulaminu.

 8. Użytkownik – osoba fizyczna lub umocowany reprezentant osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług dostępnych za pośrednictwem stron będących własnością Usługodawcy.

 9. Usługodawca – Logos Media sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy ul. Podolskiej 18, NIP: 753 245 20 02.

§ 3 Usługi

 1. Usługodawca świadczy poprzez Portal następujące usługi (“Świadczenie usług drogą elektroniczną”):

  1. prezentacja działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę w tym oferty Usługodawcy

  2. informowanie o aktualnościach i wydarzeniach związanych z działalnością gospodarczą Usługodawcy

 2. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik, następujących minimalnych wymagań technicznych:

  1. zastosowania przeglądarek: (np.) Internet Explorer 9.0, Firefox 17, Opera 12, Safari 5, Chrome 23 lub nowszych wersji z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu

  2. zastosowanie oprogramowania do odczytu plików w formacie *.PDF, *.DOC, *.DOCX

  3. strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości minimalnej 1024×768

   umożliwienie instalacji plików Cookies.

 3. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje w pełni zasad określonych w niniejszym Regulaminie lub sprzęt, z którego korzysta nie spełnia wymagań technicznych określonych w Regulaminie, dalsze korzystanie z Portalu nie jest możliwe.


§ 4 Obowiązki Użytkownika

Zabrania się dostarczania Usługodawcy przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących wprowadzić Usługodawcę w błąd oraz treści mogących wywołać zakłócenia bądź uszkodzenia systemu teleinformatycznego Usługodawcy.


§ 5 Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usług.

 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamację dotyczącą usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu należy kierować na adres email: bok@logos-media.eu lub adres stacjonarny: Logos Media sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy ul. Podolskiej 18.

 2. Reklamacja powinna zawierać:

  1. słowo „Reklamacja” w tytule wiadomości;

  2. dane Użytkownika umożliwiające kontakt z nim oraz identyfikację jako Użytkownika Serwisu (jeżeli te dane będą wymagane);

  3. rodzaj Usługi, której reklamacja dotyczy;

  4. opis wadliwego działania usługi;

  5. okoliczności uzasadniające reklamację Użytkownika;

  6. datę i czas kiedy wadliwe działanie usługi miało miejsce.


 3. Reklamacje/skargi będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania i przesyłane w formie w jakiej zostały zgłoszone na adres wskazany w zgłoszeniu. Usługodawca w odpowiedzi wskaże czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

3. Użytkownik jest zobowiązany do przekazania na żądanie Usługodawcy dodatkowych informacji na temat wadliwego sposobu działania Usługi.

§ 7 Prawa autorskie

Wszelkie zamieszczone na stronie Portalu fotografie, materiały tekstowe i graficzne, w szczególności znak firmowy, a nadto wzorce, formularze i inne treści są przedmiotem praw autorskich Usługodawcy.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się: wprowadzenie nowych, nowelizacje obowiązujących przepisów prawnych, dostosowanie do zmian w ofercie Usługodawcy.

 3. Usługodawca powiadamia o treści zmian poprzez ogłoszenie komunikatu o zmianie Regulaminu w Portalu.

 4. Sądem właściwym do sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy według obowiązujących przepisów prawa.