1. Warunki ogólne

Sklep internetowy www.e-logosmedia.pl świadczy usługi dostawy urządzeń i maszyn oraz innych produktów dla przemysłu oraz zastosowań profesjonalnych. Wszystkie zawierane transakcję mogą być dokonane tylko na poczet podmiotów gospodarczych, instytucji, urzędów i innych organizacji posiadających formę prawną.

W przypadku dokonania zamówienia prze stronę internetową www.e-logosmedia.pl lub inną formą przez osobę prywatną tzw. konsumenta, Logos Media Sp. z o.o. zastrzega sobie prawa do nie podjęcia się realizacji zamówienia, usunięcia założonego konta i zablokowania danych kontaktowych użytkownika.

 1. Definicje

  Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

  1. Sprzedawca – Logos Media sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy ul. Podolskiej 18, NIP: 753 245 20 02, KRS: 0000774123, REGON: 382677620

  2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną www.e-logosmedia.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może zakupić Produkt.

  3. Strona – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem internetowym www.e-logosmedia.pl

  4. Kupujący – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (której ustawa przyznają zdolność prawną), która dokonuje zakupu Produktu poprzez Sklep.

  5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej (zakupu Produktu) niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

  6. Regulamin – niniejszy regulamin.

  7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę towarów.

  8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Kupującego konta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie Sklepu.

 1. Postanowienia ogólne.

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania przez usługodawcę sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez klientów ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.e-logosmedia.pl , oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług.

  2. Sklep Internetowy www.e-logosmedia.pl, działający pod adresem www.e-logosmedia.pl prowadzony jest przez Logos Media sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy ul. Podolskiej 18

  3. Usługodawca świadczy za pośrednictwem sklepu internetowego następujące usługi:

   1. umożliwienie klientom* dokonywania rezerwacji produktów jakie są dostępne w punktach fizycznych

   2. umożliwienie klientom składania zamówień dotyczących produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego e-logosmedia i zawierania umów sprzedaży produktów na odległość

   3. udzielanie klientom informacji o produktach dostępnych w sklepie internetowym oraz poszczególnych sklepach

   4. niniejszy regulamin obowiązuje również klientów, którzy dokonali zamówień lub rezerwacji drogą telefoniczną niezależnie od tego, czy dokonali rejestracji.

  4. Korzystanie przez klienta z możliwości dokonania rezerwacji lub zamówienia drogą telefoniczną jest związane z koniecznością poniesienia przez niego kosztów połączenia telefonicznego. Powyższe opłaty nie są pobierane przez usługodawcę ale przez dostawcę publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, z którego usług korzysta klient

  5. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz klienta za pośrednictwem sklepu internetowego e-logosmedia przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług

  6. Klienci posiadają dostęp do usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego e-logosmedia niezależnie od tego czy dokonali rejestracji.

  7. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień regulaminu.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem sklepu internetowego e-logosmedia.pl dla klientów, którzy spełnią określone warunki (np. wiek poniżej 18 lat), nie są podmiotem gospodarczym, instytucją lub inną prawną organizacją.

  9. Usługodawca ma prawo powierzyć bieżącą obsługę sklepu internetowego, w tym usług świadczonych przez usługodawcę, osobie trzeciej (podwykonawstwo) bez informowania o tym klientów

  10. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

   1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub

   2. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies

   3. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli

  11. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu sklepu przez klienta w celu:

   1. utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), dzięki której klient nie musi na każdej podstronie serwisu sklepu ponownie wpisywać hasła.

   2. Usługodawca ma prawo wykorzystywać podane dane przez klienta do celów marketingowych, w szczególności do mailingu newslletera, e-ulotek, e-ofert, telemarketingu, tym samym klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe podanie danych oraz oświadcza, że podane dane są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

  12. Niektóre podstrony serwisu sklepu oraz inne środki komunikacji z klientami mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.

  13. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem sklepu internetowego e-logosmedia, w szczególności prawa autorskie, nazwa sklepu (znak produktowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują usługodawcy lub podmiotom, z którymi usługodawca zawarł stosowne umowy.

  14. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie oraz nieodpłatnie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.e-logosmedia.pl oraz sporządzić jego wydruk.

  15. Informacje o produktach podane w sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

  16. Informacja o cenie podawana na stronie www.e-logosmedia.pl , ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 Regulaminu. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów. W przypadku podania na stronie sklepu błędnej ceny klient zostanie o tym poinformowany przed otrzymaniem powyższej wiadomości e-mail.

  17. W przypadku zawierania umowy sprzedaży drogą elektroniczną cena ma charakter wiążący od momentu jej potwierdzenia przez usługodawcę.

  18. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę z klientem w każdej chwili bez podania przyczyny, a wpłacone środki przez klienta zostaną zwrócone na jego konto w terminie 14 dni. Klientowi w przypadku rozwiązania umowy nie przysługują żadne roszczenia w tym utracone przyszłe korzyści lub starty jakie może ponieść.

  19. Zdjęcia, prezentacje oraz filmy na temat produktów umieszczane są w sklepie w celach przykładowych i służą prezentacji wskazanych modeli.

  20. Wygląd ostateczny towaru lub urządzenia może się różnić, natomiast

  21. Parametry techniczne oraz opis urządzenia podlegają zachowaniu.


 2. Zakres, warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego www.e-logosmedia.pl

  1. W ramach serwisu usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

  2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez klienta formularza rejestracyjnego albo każdorazowo z chwilą korzystania przez klienta z serwisu sklepu (w przypadku braku rejestracji). W obu przypadkach umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

  3. Korzystanie z poszczególnych usług w ramach sklepu internetowego może być odpłatne. Informacje w zakresie odpłatności za korzystanie z ww. usług zamieszczone zostaną w taki sposób, aby klient mógł się z nimi zapoznać przed ewentualnym skorzystaniem z ww. usług oraz w ramach odpowiednich zasobów sklepu internetowego.

  4. Rejestracja w ramach sklepu internetowego następuje poprzez zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron serwisu sklepu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza.

  5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji usługi, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania jej jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków stron.

  6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów w związku ze świadczoną usługą oraz dokonywaniem przez klienta zmówień i rezerwacji drogą telefoniczną, usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonej Usługi.

  7. W celach dowodowych, a także w związku z dokonywaniem przez klienta zamówień i rezerwacji drogą telefoniczną, wszelkie rozmowy telefoniczne z klientem mogą być nagrywane przez usługodawcę.

  8. Usługodawca nie jest dostawcą usługi internetu ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy Prawo telekomunikacyjne. Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwe jest dokonanie zamówienia i/lub rezerwacji.

  9. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

   1. korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

   2. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w sklepie internetowym niezamówionej informacji handlowej; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla klienta,

   3. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

   4. korzystania z usług oferowanych przez usługodawcę w sposób nieuciążliwy dla pozostałych klientów oraz dla usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw,

   5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę,

  10. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach sklepu internetowego i/lub podczas dokonywania zamówienia lub rezerwacji drogą telefoniczną.

  11. Usługodawca prowadzi sprzedaż hurtową. W przypadku złożenia przez jednego klienta zamówienia mniejszego niż podana ilość min. Usługodawca ma prawo do anulowania zamówienia.

  12. Klient jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie.

  13. Usługodawca może pozbawić klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego oraz dokonywania zamówień i/lub rezerwacji drogą telefoniczną, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego lub usług oferowanych w ramach sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta niniejszego regulaminu, a w szczególności gdy klient:

   1. podał dane wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

   2. dopuści się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów,

   3. dopuści się zachowań, które są niezgodne z regulaminem lub obowiązującymi przepisami

   4. narusza zasady współżycia społecznego np. poprzez kilkakrotne dokonywanie zamówień i rezerwacji produktów i ich kilkakrotne nie odbieranie.

  14. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego na podstawie postanowień art. III ust. 11 regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody usługodawcy.

 1. Rezerwacja produktów i zawarcie Umowy sprzedaży poprzez Sklep Internetowy

  1. Klient może:

   1. dokonać poprzez sklep internetowy lub drogą telefoniczną rezerwacji wybranego produktu, który następnie zakupi w wybranym przez siebie punkcie fizycznym (spośród wskazanych na stronie internetowej sklepu); w przypadku rezerwacji produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych produktów zostanie zawarta w tym wybranym przez klienta punkcie fizycznym oraz w terminie wskazanym w treści rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na kliencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a klient może w każdym momencie zrezygnować z rezerwacji.

   2. Kupić (tj. zawrzeć umowę sprzedaży produktów na odległość) za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą telefoniczną wybrane produkty. Umowa sprzedaży produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez klienta wiadomości e-mail, o której mowa w treści art. IV ust. 7 punkt 2 regulaminu. W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną i nie podania przez klienta adresu e-mail umowa sprzedaży produktów nie zostanie zawarta.

  2. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu na odległość poprzez sklep internetowy należy wejść na stronę internetową www.e-logosmedia.pl, a następnie dokonać wyboru produktu dostępnego w sklepie internetowym i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty lub informacje.

  3. Aby dokonać rezerwacji produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych usługodawcy lub na stronie internetowej sklepu internetowego) i dokonać rezerwacji tego produktu ze wskazaniem punktu fizycznego, gdzie ma być zawarta umowa sprzedaży, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta klienta usługodawcy.

  4. W celu zawarcia umowy sprzedaży produktu drogą telefoniczną, należy zadzwonić na odpowiedni numer (wskazany m.in. w treści aktualnych ogłoszeń reklamowych usługodawcy lub na stronie internetowej sklepu internetowego), a następnie dokonać wyboru tego produktu i złożyć zamówienie ze wskazaniem miejsca dostawy produktu, podejmując kolejne czynności w oparciu o komunikaty serwisu IVR oraz wskazówki konsultanta COK usługodawcy.

  5. Rezerwacja produktu i złożenie skutecznego zamówienia możliwe są po akceptacji niniejszego regulaminu.

  6. Po dokonaniu rezerwacji produktu lub złożeniu zamówienia, klient – w przypadku podania adresu e-mail - otrzymuje wiadomości e-mail, a w szczególności:

   1. e-mail będący potwierdzeniem wpłynięcia rezerwacji lub zamówienia do sklepu

   2. Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z realizacji Zamówienia przed dniem otrzymania wiadomości e-mail. W powyższym terminie klient jest uprawniony do anulowania zamówienia i/lub złożenia nowego. W tym celu należy skontaktować się z usługodawcą. Usługodawca zapewnia klientowi prawo wglądu lub uzyskania informacji telefonicznej w zakresie treści zamówienia.

  7. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła, etc. klient ma możliwość uiszczenia ceny, a w przypadku umowy sprzedaży produktu zawartej poprzez sklep lub drogą telefoniczną – m.in. gotówką przy odbiorze dostawy, przelewem bankowym lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym. Możliwość korzystania z danego sposobu płatności może być uzależniona od sposobu złożenia zamówienia i dostępnej opcji.

  8. W przypadku korzystania przez klienta z bonusów w programach lojalnościowych współpracujących z usługodawcą, klient zostanie odrębnie powiadomiony w trakcie dokonywania rezerwacji lub składania zamówienia o możliwości wykorzystywania bonusów do uiszczenia ceny zarezerwowanych lub zamówionych produktów.

  9. Zamówienie produktu zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.

  10. W przypadku złożenia zamówienia dostawa towaru zostanie zrealizowana nie później niż w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym została zawarta umowa sprzedaży o ile przy towarze nie zaznaczono inaczej.

  11. W przypadku dokonania rezerwacji produktu, umowa sprzedaży w sklepie fizycznym może zostać zawarta nie później niż w terminie podanym w treści wiadomości e-mail, o której mowa w art. IV ust. 7 punkt 2 powyżej lub w trakcie rozmowy telefonicznej, o ile przy produkcie nie zaznaczono inaczej.

  12. Usługodawca może dostarczyć zamówione towary transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez klienta paczkomatu. Ewentualne koszty dodatkowe, a w szczególności koszty dostawy zostaną wyraźnie wskazane podczas procesu rezerwacji towaru lub w czasie składania zamówienia lub będzie inna stosowna informacja.

  13. Informacja o dostępności produktu jest zapewniana każdorazowo przy danym produkcie na stronie sklepu internetowego lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

  14. Klient jest uprawniony korzystać z dostępnych usług w zakresie informowania przez usługodawcę o bieżącym statusie zamówienia.

  15. W celu realizacji rezerwacji lub zamówienia, klient jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających ich realizację, tj. imienia i nazwiska, adresu (ulica, numer domu, miejscowość wraz z kodem pocztowym), numeru telefonu kontaktowego lub innych danych wskazanych przez usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej sklepu lub w trakcie rozmowy telefonicznej

  16. Produkty zostaną zarezerwowane, a zamówienie zrealizowane pod warunkiem, że zarezerwowane lub zamówione produkty będą dostępne i zapłacone. W przypadku niedostępności danego produktu, klient zostanie niezwłocznie poinformowany o anulowaniu rezerwacji lub zamówienia z powodu braku produktów lub o konieczności dłuższego oczekiwania na realizację rezerwacji lub zamówienia z prośbą o potwierdzenie woli dalszej ich realizacji. W przypadku braku produktu lub braku woli dalszej realizacji zamówienia lub rezerwacji klient otrzyma niezwłocznie zwrot uiszczonych przez siebie opłat zamówione towary mogą zostać dostarczone przez usługodawcę jedynie pod wskazany przez Klienta adres znajdujący się na terenie Polski.

  17. Produkty, które klient zarezerwował w toku rezerwacji, mogą zostać zakupione w dowolnie wybranym przez klienta punkcie (spośród wskazanych na stronie www.e-logosmedia.pl).

  18. Usługodawca ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy) bez informowania o tym klientów.

  19. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, klient powinien sprawdzić przesyłkę i w przypadku stwierdzenia:

   1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

   2. niekompletności przesyłki,

   3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia,

   4. Klient jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku klient powinien niezwłocznie powiadomić usługodawcę o zaistniałej sytuacji w celu przygotowania nowej dostawy.

  20. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za odmowę udzielenia kredytu przez instytucje finansową oraz brak możliwości uiszczenia przez klienta płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych.

 1. Niezgodność Towaru z umową.

  1. Usługodawca jako sprzedawca odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży towaru zakupionego przez tego klienta.

  2. Brak wykonania świadczenia z powodu wystąpienia siły wyższej lub rozwiązania umowy nie stanowi podstawy dla wysuwania roszczeń o jakiekolwiek odszkodowania lub kary umowne.

  3. Usługodawca nie jest producentem wszystkich towarów. Reklamacje, z tytułu niezgodności towarów z umową sprzedaży lub gwarancji producenta jak również nieprawidłowego wykonania usług dodatkowych można składać pisemnie na adres firmy,a w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji producenta także bezpośrednio w autoryzowanych serwisach wskazanych w karcie gwarancyjnej towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Dodatkowych informacji o sposobie odsyłania reklamowanego towaru i składaniu reklamacji udziela dział obsługi klienta pod numerem telefonu wskazanym na stronie www.e-logosmedia.pl

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu.

  1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie nieprawidłowości jakie zostały zgłoszone przez Klientów.

  2. Uprawnienie w zakresie złożenia reklamacji, o którym mowa w treści niniejszego rozdziału przysługuje klientowi tylko i wyłącznie w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. W trakcie korzystania ze sklepu. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego niewłaściwej jakości usług sklepu.

  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres firmy.

  4. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie jednego (1) miesiąca kalendarzowego licząc od dnia, w którym doszło do nieprawidłowości w funkcjonowaniu reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania.

  5. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 60 dni od daty złożenia.

  6. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do usługodawcy.

  7. W reklamacji klient powinien podać swoje imię i nazwisko, nazwę firmy, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem sklepu.

  8. O wynikach rozpatrzenia reklamacji usługodawca niezwłocznie poinformuje klienta.

 1. Odpowiedzialność.

  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta klient, a które uniemożliwiają klientowi poprawne korzystanie ze sklepu internetowego oferowanych za jego pośrednictwem usług.

  2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie w celu korzystania ze sklepu sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a sklepem.

  3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z usługi, tak jak za działania lub zaniechania własne.

  4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. utratę przez klienta danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami ( błędy personelu ) z przyczyn nieleżących po stronie usługodawcy,

   2. skutki korzystania ze sklepu internetowego przez klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, postanowieniami regulaminu lub przyjętymi w tym zakresie zwyczajami,

   3. szybkość przesyłu danych i związane z tym ograniczenia, stanowiące skutek zaistnienia okoliczności m.in. o charakterze technicznym i technologicznym oraz infrastrukturalnym,

   4. treść wszelkich wypowiedzi klienta, do zamieszczenia których doszło za pośrednictwem sklepu internetowego

   5. za treść reklam zamieszczanych w sklepie przez podmioty trzecie.

  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność sklepu z powodu siły wyższej, a także działań lub zaniechań klienta oraz osób trzecich, za których działania lub zaniechania klient ponosi odpowiedzialność.

  6. Usługodawca zastrzega sobie ponadto możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia usług w sklepie, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku gdy nie naruszy to praw klienta.

 1. Pozostałe prawa i obowiązki.

  1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem podjętych już przez Logos Media realizacji zamówień na poczet klienta. Podjęte i zgłoszone do produkcji na poczet klienta zamówienia nie mogą być anulowane, a klient zobowiązany jest do zapłaty i odebrania zamówienia.

  2. Klient, który dokonał rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia konta usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia konta usługodawcy rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego do 30 dni.

  3. Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje klienta na adres e-mail podany przez klienta podczas rejestracji, w terminie do 3 dni przed planowaną datą usunięcia konta klienta.

  4. Usługodawca ma prawo odstąpić od świadczenia usługi w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez klienta postanowień niniejszego regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń w terminie 1 dnia roboczego.

 1. Zamieszczanie oraz udostępnianie treści w ramach serwisu sklepu.

  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.

  2. Klient oświadcza, że:

   1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści,

   2. jest uprawniony do oznaczania ww. utworów tytułami oraz nazwiskami lub nazwami wykonawców,

   3. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach serwisu sklepu danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą,

   4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

   5. wyraża zgodę na wgląd do treści przez innych klientów oraz usługodawcę, jak również upoważnia usługodawcę do ich wykorzystania zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

  3. Klient nie jest uprawniony do:

   1. zamieszczania w ramach serwisu sklepu danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej,

   2. zamieszczania w ramach serwisu treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.

  4. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za charakter zamieszczonych przez siebie treści. W szczególności nie mogą one naruszać dóbr osobistych i praw osób trzecich (w tym osób prawnych), a także postanowień niniejszego regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

  5. W szczególności zabronione jest zamieszczanie w ramach serwisu treści, które mogłyby:

   1. zostać zamieszczane w ramach serwisu w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

   2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności,

   3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe),

   4. pozostawać w sprzeczności z interesem usługodawcy (np. stanowić bezpośrednią lub pośrednią reklamę albo promocję podmiotu konkurencyjnego w stosunku do Usługodawcy lub dostarczanych przez ten podmiot usług i produktów),

   5. naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe (np. zawierać treści propagujące przemoc, treści o charakterze pornograficznym, nawołujące do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, naruszające uczucia religijne).

  6. W razie powzięcia przez osobę trzecią informacji o fakcie zamieszczenia w serwisie treści naruszających REGULAMIN powyżej, powinna ona niezwłocznie zgłosić taki fakt, kontaktując się z usługodawcą .

  7. Klient, poprzez zamieszczenie treści, wyraża tym samym zgodę na wykorzystanie ich przez osoby trzecie, w zakresie ich dozwolonego użytku osobistego.

  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania tych treści oraz ich usuwania, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub uszczerbek dla dobrego imienia usługodawcy. Niemniej jednak należy mieć na względzie, że Usługodawca nie prowadzi uprzedniej oraz bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

  9. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez usługodawcę umieszczonych przez niego treści, wyłącznie w zakresie, w jakim stanowią one element całości obrazu (tzw. screenshot) dostępnej dla ogółu osób korzystających ze sklepu, do udostępniania lub publikacji, wyłącznie jako fragment całości obrazu strony serwisu sklepu, w internecie oraz w materiałach promocyjnych dotyczących serwisu sklepu w internecie, w prasie oraz w telewizji, a także ich rozpowszechniania za pomocą sieci telekomunikacyjnych, w celu informacji o działaniu serwisu sklepu i promocji jego działalności, w sposób nienaruszający dóbr osobistych, w tym wizerunku właściciela konta.

  10. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów usługodawcy oraz nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.

  11. W przypadku gdy w wyniku zawarcia przez klienta w ramach serwisu sklepu danej treści dojdzie do naruszenia praw osób trzecich lub przepisów obowiązującego prawa, w tym m.in. praw osób uprawnionych autorsko lub z tytułu praw pokrewnych i praw własności przemysłowej, przez klienta lub usługodawcę działającego w zaufaniu do oświadczeń klienta złożonych poprzez akceptację niniejszego regulaminu, klient jest zobowiązany do pełnego pokrycia szkody poniesionej w związku z tym naruszeniem przez usługodawcę.

  12. W przypadku jeżeli usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, klient zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Klient zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa o których mowa powyżej.

 1. Spory.

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy usługodawcą a klientem, który nie jest konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę usługodawcy.

  2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego regulaminu.

  3. Umowa sprzedaży produktów może być zawarta tylko i wyłącznie w językach dostępnych na stronie.

  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie. zmiany regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej sklepu. W przypadku klientów zarejestrowanych będą oni związani postanowieniami nowego regulaminu pod warunkiem, że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu.

  5. Aktualny regulamin jest publikowany na stronie internetowej sklepu oraz dostarczany nieodpłatnie klientowi (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

  6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 maja 2011 r.

 1. Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Logos Media sp. z o.o. z siedzibą w Nysie przy ul. Podolskiej 18, NIP: 753 245 20 02.

  2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z biurem obsługi klienta, e-mail [email protected]

  3. Dane będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz przesyłania informacji handlowych związanych z zamówieniem na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)

  4. Dane mogą być udostępniane podmiotom trzecim tj. firmy kurierskie i spedycyjne w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie

  5. Dane mogą być przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej MICRON GROUP INC. Z siedzibą w 85-99 HAZEL ST. PATERSON NJ 07503 USA . Administrator informuje, że w tym celu zostały zastosowane zabezpieczenia szyfrowania przekazywanych danych, w celu uzyskania kopii danych proszę kontaktować się z biurem obsługi klienta pod adresem e-mail: [email protected].

  6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat

  7. Ma Pan/i prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

  8. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

  9. Ma Pan/i także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji)

  10. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO

  11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu na zasadach ogólnych w celu dostosowania wyświetlanych treści do preferencji użytkownika oraz ustawień językowych i walutowych naszego serwisu.

  12. Baza danych osobowych została zgłoszona do ICO Zobacz certyfikat ICO

 1. Zwroty.

  1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Konsument który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyłączeniem kosztów przesyłki.

Formy Płatności:

Forma płatności Prowizja
Zakupy ratalne 0.00%
Bank Millennium 1.30%
PEKAO S.A. 1.30%
Banki Spółdzielcze 1.30%
BLIK 1.30%
BGŻ BNP Paribas Polska 1.30%
Credit Agricole 0.50%
Bank Pocztowy 1.30%
GetIn Online 1.30%
mBank 0.50%
Nest Bank 1.30%
Noble Bank 1.30%
Alior Bank 1.30%
Citi Handlowy 1.30%
Idea Bank 1.30%
Inteligo 1.30%
PKO BP 1.30%
Plus Bank 1.30%
Bank Ochorny Środowiska 1.30%
ING Bank Śląski 1.30%
BPS 1.30%
Santander 1.30%
SkyCach 1.90%
T-Mobile Usługi Bankowe 1.30%
Toyota Bank 0.50%
Volkswagen Bank 0.50%